แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อมูลจริง เท่านั้น

ประเภทการรับสมัคร


ข้อมูลนักเรียน

ปี
เดือน

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน


ข้อมูลครอบครัว

ข้อมูลบิดา

ปี

ข้อมูลมารดา

ปี

ข้อมูลผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ใช่บิดา/มารดา)

ปี

ข้อมูลสถานศึกษาเดิม